Број 1/2017
Импресум

Број 1/2017
Пуковник др Срећко Кузмановић Управа за људске ресурсе (Ј-1)ГШ ВС
Поносни смо на вас
Припадници Војске били су учесници борбених дејстава, који су се одиграли крајем 20. века на територији СФРЈ и СРЈ. Бројни су примери њихове војничке храбрости и људске племени- тости, а наша је обавеза да их сакупимо и објективно прикажемо, како је то 1939. године у зборнику „Морална настава регрута” приредио пуковник Живорад Гајић, за примере храброг и хуманог понашања српских војника током Првог светског рата. Тада је то било у функцији морално-националног васпитања, а сада етичког образовања. Данас, после скоро једног века, крајњи циљ је исти – омогућити припадни- цима своје војске да се поистовете са храбрим и хуманим борцима и прихвате моралне вредности које су наши прадедови преносили са колена на колено. Нека овај зборник постане својеврсна „војна чи- танка” којој би се њени корисници увек враћали.

Поштовање моралних вредности за велики број припадника Војске био је пресудан у њиховој одлуци да искажу верност својој отаџбини. Сведочења и казивања која су сакупљена и представљена у зборнику „Сећања” послужиће садашњим и будућим генерацијама припадника Војске Србије као пример како се брани отаџбина и са- весно извршавају постављени задаци. Зборник говори о припадницима Војске и њиховим врлинама, пожртвованости, родољубљу, хуманости, другарству, самоодрицању, храбрости, издржљивости, смелости и племенитости. Догађаје су ис- причали њихови непосредни учесници, родбина или ратни другови, без хвалисања и преувеличавања, а део примера преузет је из раније објављених књига и часописа. Основна идеја објављивања зборника јесте да се на једном месту сакупе најзначајнији примери храброг и хуманог понашања наших војника, учесника борбених дејстава, како би наведни материјал, заједно са зборником „Поносни смо на вас” и збирком „Родољубивих и војничких песама”, омогућио успешну реа- лизацију етичког образовања.

Примери су сакупљани од лица која се баве пословима морала, чланова комисија из састава команди, јединица и установа Војске Србије, као и од удружења која су значајна за систем одбране, а са НОВИ ГЛАСНИК 1/2017 којима Министарство одбране и Војска Србије имају успешну са- радњу. Управа за људске ресурсе (Ј-1) ГШ ВС, у сарадњи са надлеж- ним организационим јединицама Министарства одбране, објединила је достављене примере и координирала радом комисија. Зборник представља мањи део сакупљених догађаја, а у допуњеном издању биће приказани преостали значајни примери, како би се код припадника Војске Србије развијала култура сећања. Ради реализације етичког образовања, поред зборника „Сећа- ња”, Управа за људске ресурсе, кроз зборник „Поносни смо на вас” прикупља актуелне позитивне примере понашања припадника Ми- нистарства одбране и Војске Србије у складу са Кодексом части. Израдом овог зборника изражава се захвалност учесницима описа- них догађаја и даје подстрек свима осталима да се понашају у складу са моралним нормама и Кодексом части припадника Војске Србије. Већина настоји да непосредном окружењу наметне сопствене вред- ности, али је наша обавеза да припадницима МО и ВС понудимо друштвено прихватљиви модел понашања, који уједно представља снажан захтев војне средине усмерен према својим припадницима.

Примери наведени у зборнику „Поносни смо на вас”, поред ре- ализације тема из етичког образовања, истичу се и током интерног информисања припадника МО и ВС, као и приликом реализације састанака војних колектива. На тај начин се и цивилним структурама шаље позитивна слика о припадницима МО и ВС, који су прихватили вредности предвиђене Кодексом части. Уједно, промовише се добро као врховна вредност, као и принцип сопственог и безусловног по- нашања припадника МО и ВС. Тиме се виновници описаних догађаја подстичу да превазиђу врлину скромности, ради општих, виших друштвених интереса, како би се о њима чуло и писало. У наредним бројевима „Новог гласника”, кроз сталну рубрику „Морал војске”, биће представљени најзначајнији примери храброг и хуманог деловања наших припадника, као и њиховог понашања у складу са Кодексом части.
Број 1/2017
Потпуковник Срђан Главоњић
Учешће војске србије у процесу планирања и прегледа и концепту оперативних способности
Након приступања Републике Србије Пар- тнерству за мир, Војска Србије започела је активности на успостављању и проширивању сарадње са партнерским државама и међународним организацијама. Примарни механизми сарадње Војске Србије са НАТО-ом су Процес планирања и прегледа и Концепт оперативних способности. Учешћем у наведеним механизмима Војска Србије је првенствено унапредила своје оперативне способности, али и идентификовала одређене лекције које омогућавају делотворније ангажовање у наставку сарадње са НАТО-ом.
Број 1/2017
Мајор Владан Нешић
Симулација у процесу руковођења летењем у РВ и ПВО
У погледу безбедности летења процес руко вођења летењем у РВ и ПВО представљавеома сложен скуп мера, поступака и радњи. Сам процес, по својој природи, сложен је пре свега зато што у њему учествује велики број авијацијских ескадрила које свакодневно извршавају различите наменске задатке. Авијацијске ескадриле базирају на истом или различитим аеродромима, наоружане су различитим типовима ваздухоплова, ваздухоплови су различитих летних перформанси, а заједнички чинилац за све је јединствени ваздушни простор у коме ће се одвијати предстојеће летење. У овом раду дат је осврт на поједине поступке у процесу руковођења летењем и предности које се могу добити симулацијом планова летења, дан пре почетка извршења летења.
Број 1/2017
Потпуковник Милорад С. Маркагић
Технички и методолошки аспекти заштите електронских комуникација и информација
Потреба да се информације заштите стара је колико и људско друштво. У савременом свету, развојем средстава телекомуникација и информатике, обрада, пренос и складиштење информација доживели су метаморфозу из конвенционалних у методе дигитализације, а самим тим и поступак њиховим руковањем захтева нове методе приступа. Интерес да се са једне стране дође до информација, а са друге стране да оне буду заштићене представља вечиту борбу оних у чијим су рукама информације од непознатих или неовлашћених лица. Проблематици заштите информација мора се приступити са посебном пажњом, узимајући у обзир све релевантне чиниоце који утичу на безбедност, али се заштита никако не сме препустити само појединцима или уском кругу стручних лица, већ је то задатак целе организације и система одбране. У том сегменту познавање метода и поступака, као и обука кадра играју велику и значајну улогу. Рад је плод вишегодишњег рада и искуства аутора у овој области.
Број 1/2017
МА Катарина Јонев
Сајбер тероризам као реална претња по државе и међународну заједницу
Сајбер тероризам постао је, као и сва ки други облик тероризма, глобалнапретња. Терористи све више користе информационе технологије и интернет као инструмент у борби али и као мету напада. Постоје многе спекулације колико је заправо реална опасност од сајбер тероризма. Пре свега, на било ком нивоу приступа мора да постоји разлика између сајбер тероризам као нелегалног акта у односу на просте активности које спроводе терористи употребом интернета, као што је пропаганда. Разлика је у томе да ли је сајбер напад изазвао ефекат, односно да ли је имао последице која су проузроковала реална физичка оштећења националне инфраструктуре повезане на рачунарске системе, да ли је изазвао смрт или повреду људи, физичко уништење инфраструктуре, оштећење животне средине и финансијске губитке. Стручњаци из области безбедности инсистирају на чињеници да је сајбер простор постао уједно и домен рата и терора, али са друге стране признају да се сајбер терористички напад никада званично није десио. Упркос несугласицама, сајбер тероризам представља озбиљну претњу по државу јер су многи битни аспекти данашњег друштва потпуно зависни од компјутерских система.
Број 1/2017
Потпуковник Милан Д. Милановић, дипл. инж.
Могућност праћења кретања војних возила применом глобалног позиционог система
Примена ГПС (Глобални позициони сис тем) у логистици, односно код реализа- - ције различитих транспортних задатака, отвара велике могућности када је у питању рационализација, ефективно управљање, праћење и контрола возног парка и рада возача. Савремен начин живота подразумева све већу потребу за кретањем и људи и терета, а ресурси којима располажемо нису неограничени, напротив, све више и више се осећа њихов дефицит. Самим тим ствара се потреба за рационалним коришћењем расположивих ресурса, како би цео систем био одржив и функционалан. Уз помоћ савремених телекомуникационих технологија могуће је остварити напредак по питању употребе моторних возила и обезбедити рационално ангажовање свих субјеката саобраћајног система. Поред наведеног знатан допринос може се остварити у повећању безбедности саобраћаја и у контроли рада возача, јер се применом ових технологија омогућава њихово перманентно праћење.
Број 1/2017
Потпуковник мр Срђан Рутић
Мултинационална вежба „Балкански одговор 2015” у функцији унапређења интероперабилности јединица АБХО војске србије
Млтинационална вежба „Балкански од говор 2015“ по теми „Акција спасавањау условима контаминације настале тероризмом оружјем за масовно уништење и акцидентима“ имала је међународни, регионални и цивилно-војни карактер. Извођење вежбе базирано је на увежбавању рада и координацији свих релевантних институција у Републици Србији, које су укључене у одговор на кризе настале употребом оружја за масовно уништавање, а пре свега Сектора за ванредне ситуације МУП РС, Војске Србије, општинских и градских органа, установа цивилне здравствене заштите, ВМА УВЗ МО и Црвеног крста Републике Србије, са посебним тежиштем на комбинованом ризику, великих могућих последица по становништво, материјалне ресурсе и животну средину. Извођењем вежбе приказани су капацитети и демонстриране могућности Центра АБХО као Регионалног Центра АБХО и Партнерског Центра АБХО са НАТО школом из Оберамергауа.
Број 1/2017
Академик др Никола Жегарац, дипл. инж. маш.
Примена савремених мониторинг система на машинским и електро постројењима и системима који раде на принципу магнетне левитације
У раду је приказана примена савремених мониторинг система на машинским и електро постројењима и системима који раде на принципу магнетне левитације, са посебним освртом и искуствима у примени новог начина одржавања система и спречавања отказа, неправилног рада и хаварије система. Крајњим корисницима нуде се широке могућности примене мониторинг система, који функционишу на принципу ОФФ-ЛИНЕ или ОН-ЛИНЕ мониторинг система. Примена нових система омогућује корисницима постројења да обезбеде исправан рад у даљем коришћењу. Постижу се знатне уштеде у трошковима одржавања и експлоатацији система.
Број 1/2017
поручник фрегате Драган Спасојевић
Речна флотила у априлском рату подвиг краљевског брода „Драва”
Највеће херојство припадника Речне фло тиле у одбрани отаџбине у Априлскомрату 1941. године показала је посада Краљевског брода „Драва”, са командантом поручником бојног брода прве класе Александром Берићем на челу, који је, не желећи да напусти свој брод, у ставу мирно и поздрављајући морнаричку ратну заставу, потонуо заједно са њим „Драва се не предаје”, непрестано је емитна порука из радио-кабине речног монитора „Драва”. Одлучни у борби до последњег чланови посаде испунили су завет да брод неће предати у руке окупатору. Верни заклетви до краја оставили су у наслеђе светао пример часне и праведне борбе за слободу отаџбине са реке. Пркосни монитор „Драва” изводио је борбена дејства и извршавао додељене задатке, наносећи непријатељу осетне губитке све до коначног обрачуна у зору 12. априла 1941, када је, након получасовне неравноправне борбе против немачких авиона и погибије већине чланова посаде, потонуо на 1.287. километру пловног пута реке Дунав.
Број 1/2017
Јасмина Андрић
Улога Кубе у хладном рату
Кубанска револуција сматра се једним од најважнијих догађаја у XX веку јер је, наставши из грађанског рата, прерасла у социјалну револуцију са бројним економским и политичким реформама. Основна сврха рада јесте да се истражи Кубанска револуција са различитих аспеката, да се прикаже њено место, значај и улога у хладном рату и сукобу између истока и запада. Кубанска револуција је једна аутентична социјалистичка револуција у капиталистичком делу света. Питање је колико такав друштвени систем може да опстане у окружењу капиталистичких држава и какве су последице ове револуције на Куби и остатку света?
Број 1/2017
Вести и новости

Број 1/2017
Summary