Број 1-4/2012-2013
Садржај

Број 1-4/2012-2013
Генерал-мајор Ранко Живак, командант В и ПВО
Развој, модернизација и опремање В и ПВО
Потреба да се буде у корак са временом, савременим трендовима, новим научним и технолошким достигнућима као и проницљивост и визионарство наших државних и војних руководилаца, омогућили су да се 1912. године, само девет година након првог лета браће Рајт, у Србији формира Ваздухопловна команда са седиштем у Нишу. Србија је била међу првим земљама у свету које су схватиле значај ваздушног простора и ваздухоплова за вођење рата и увеле ваздухопловство у своје војне јединице.

Развој српског војног ваздухопловства није била равна узлазна линија већ је био условљен историјским догађајима и научно-технолошким достигнућима. Историја српског војног ваздухопловства је богато испреплетена периодима снажног и убрзаног развоја и просперитета као и тешким историјским искушењима којима су били изложени наш народ и наша држава, када је и сам опстанак ваздухопловства довођен у питање. Од 1913. године и првих српских ваздухопловних жртава, преко херојске одбране Београда од стране пилота 6. ловачког пука у априлском рату 1941. године па све до 1999. године и одбране од НАТО агресије, када нико из плавог строја, без обзира на снагу непријатеља, није рекао „не смем, не могу или нећу“, наши људи, и на земљи и у ваздуху, јединствени – од војника до команданта и генерала, увек су били на висини задатка, часно бранећи слободно небо Србије. У свим одсудним историјским тренуцима, српско војно ваздухопловство је са успехом положило испит из патриотизма и професионализма.

Година која је за нама, у којој је обележено 100 година стварања и развоја српског војног ваздухопловства, представља подсетник на ту богату традицију на коју морамо бити поносни. То је такође био и наш дуг, како према многим генерацијама ваздухопловаца који су уградили своју младост, енергију а многи и животе у развој српског војног ваздухопловства тако и према будућим генерацијама ваздухопловаца који ће доћи после нас.

После бурних ратних збивања током деведесетих година HH века, НАТО агресије из 1999. године и више од две деценије стагнације у развоју, Ваздухопловство и ПВО је у последњих 6 – 7 година прошло кроз фазу реорганизације и минималне модернизације. Основни критеријуми су били рационалност, економичност и ефикасност. Циљ је био да се од постојећих ефектива задрже у употреби перспективна средства и борбени системи, да се В и ПВО ослободи сувишних и застарелих средстава, да се смање трошкови и обезбеди виша ефикасност система у извршавању тежишних задатака до стварања услова за значајнију модернизацију вида В и ПВО.

У други век свог постојања, Ваздухопловство и ПВО улази са скромним борбеним потенцијалима, свакодневно извршавајући задатак контроле и заштите суверенитета ваздушног простора Републике Србије. О значају и осетљивости наведеног задатка најбоље говоре могући облици и последице угрожавања безбедности из ваздушног простора (отмице авиона, терористички акти, илегална трговина и превожење људи, наркотика, наоружања и др.). Чињеница је да је ваздушни саобраћај генерално у снажној експанзији а посебну пажњу завређују летови којим се превозе опасне материје. Током једне године, у ваздушном простору Републике Србије реализује се неколико стотина летова са опасним материјама. Могуће негативне последице због удеса или могућност злоупотребе, намећу потребу изградње и одржавања способности за поуздану контролу и заштиту суверенитета ваздушног простора. Због свих могућих облика угрожавања из ваздушног простора, постоји опредељење и потреба да се целокупни ваздушни простор у Европи контролише и штити. Није прихватљиво да постоје тзв „црне рупе“ тј., ваздушни простор појединих земаља у којима наведена контрола не постоји. То ће увек неко радити: или свака земља у границама свог суверенитета или ће контролу и заштиту суверенитета ваздушног простора вршити неко други, под одређеним условима, доводећи у питање и сам суверенитет.

Осим тога, мора се истаћи и чињеница да је у време после завршетка хладног рата, у свету вођено много ратова и оружаних сукоба различитог карактера, да је у највећем броју случајева сукоб почињао дејствима из ваздушног простора и да су ваздухопловна и противваздухопловна дејства представљала преовлађујући садржај у почетном периоду рата која су пресудно утицала на исход сукоба (заливски ратови, НАТО агресија на СРЈ, Либија,...). Генерално гледајући, поседовање респективних ваздухопловних и ПВО капацитета представља фактор стабилности у региону и средство одвраћања од могућег угрожавања суверенитета одређене државе.

Напред наведени и други додељени задаци које извршава В и ПВО захтевају непрестано одржавање корака са савременим светским токовима како би на ефикасан и функционалан начин одговорили свим могућим изазовима, па стога и актуелна модернизација В и ПВО има вишеструки значај како за Војску Србије тако и за Републику Србију.

Развој В и ПВО је дефинисан дугорочним планским документима који су усвојени у Скупштини Републике Србије у току 2011. године. Полазна основа за пројектовање развоја су дефинисани задаци које В и ПВО извршава, потребне способности које морамо да сачувамо и изградимо као и стање постојећих ресурса који нису неограничени и који убрзано истичу. Основу будућег развоја представља опремање вишенаменским борбеним авионом, савременим радарима и ракетним системима различитог домета. Сви наведени сензорски и ватрени системи треба да се обједине у један јединствени центар чиме ће се постићи максимална ефикасност система. Поред анализе тактичко-техничких карактеристика средстава, значајно место у том процесу представља анализа и изналажење реално могућих финансијских модалитета такве једне значајне набавке у следећем десетогодишњем периоду.

Развој ваздухопловства, техничког вида који је увек био уско повезан са научно-технолошким напретком и достигнућима, увек је био и снажан генератор развоја сваког друштва и Војске.

Са аспекта В и ПВО и Војске Србије, опремање вида савременим борбеним системима, поред подизања нивоа оперативних способности за извршавање додељених мисија и задатака, несумљиво ће захтевати подизање нивоа знања, стручно усавршавање кадра и измене у систему школовања и обуке. Биће неопходно извршити санирање, делимичну адаптацију и изградњу нових инфраструктурних објеката. То се посебно односи на објекте који служе за смештај и одржавање борбених система у току експлоатације. Увођење нових борбених система условиће и одређене организацијско-мобилизацијске промене команди, јединица и установа. Такође, биће неопходно изменити постојећа стратегијско-доктринарна документа, од Доктрине В и ПВО до одговарајућих правила употребе јединица и система.

Са општег друштвеног аспекта, планирана модернизација вида и опремање новим борбеним системима би требала да обезбеди и одговарајући ниво трансфера технологија, упошљавање и развој одређених капацитета домаће индустрије. То се пре свега односи на могућност развоја одређених регионалних центара за одржавање средстава, улагање у развој капацитета за производњу резервних делова и склопова, развој капацитета за ремонт појединих компоненти или целих система. Зависно од обостраног интереса држава и могућности привреде, позната је пракса у свету да се опремање сложеним и скупим борбеним средствима врши по основу пружања услуга или извоза добара у различитим привредним гранама што не представља трошак већ замах у развоју домаће науке, индустрије и других грана привреде. У којем обиму ће све то бити реализовано зависи од преговарачког умећа, усаглашености интереса свих страна у процесу опремања и тренутних расположивих домаћих привредних капацитета.

Ваздухопловство и ПВО Војске Србије у данашњим оквирима, уз изузетна залагања и напоре оспособљеног и мотивисаног људства, успешно извршава додељене задатке упркос великим проблемима проузрокованим дугогодишњом стагнацијом у опремању савременом техником. Данас је у светским оквирима немогуће замислити модерну војску без савременог и добро опремљеног ваздухопловства, а тренд модернизације присутан је у скоро свим земљама, у складу са научно-технолошким достигнућима и економским могућностима. Актуелна модернизација и опремање ваздухопловства и ПВО новим борбеним системима представља наговештај новог и надам се исто тако успешног века постојања српског војног ваздухопловства.

Број 1-4/2012-2013
Мајор Саша Јовановић
Војни аспект моћи европске безбедносне и одбрамбене политике
Европска стратегија безбедности (ЕСБ) један је од показатеља опредељености Европске уније (ЕУ) да на глобалну сцену иступи као јединка са заједничком спољном и безбедносном политиком. У овом тексту дат је кратак осврт на ЕСБ и на значајне показатеље пројекције војне моћи у односу на друге актере међународне заједнице. Поред тога, приказане су одређене предности и слабости војног ангажовања европских снага ради одговора на питање да ли ЕУ има довољно велику војну моћ да самостално утиче на велики број безбедносних питања на глобалном нивоу или је још увек организација групе држава која питања безбедности решава ослонцем на војске својих најразвијенијих држава и НАТО-а (North Atlantic Treaty Organization).
Број 1-4/2012-2013
Пуковник др Самед Каровић
Управљање и квантификација ризика у процесу доношења војних одлука
У раду је описано управљање ризиком у процесу доношења војних одлука са аспекта ангажовања јединица у разним врстама операција које изводи Војска. Тежиште је на комплексном приступу управљању ризиком и процедурама које се примењују у процесу идентификовања и процене ризика. Рад је настао као потреба за прецизнијим објашњењем процеса доношења војних одлука кроз процедуре одлучивања у војном менаџменту и идентификујући ризике и опасности које прате употребу Војске у условима ризика и неизвесности.
Број 1-4/2012-2013
Пуковник Драгољуб Спасић
Одређивање параметара лета ваздухоплова који утичу на прецизност погађања циља
У раду је описана методологија одређивања параметара лета ваздухоплова који утичу на прецизност погађања циља употребом аквизиционог система који је интегрисан на ваздухоплову и земаљским оптотеодолитским системом.
Број 1-4/2012-2013
Мајор мр Драган Младеновић, дипл. инж.
Примена принципа права оружаних сукоба на сајбер ратовање
Сајбер ратовање води се применом истих средстава, техника и метода као и у случају сајбер криминала, тероризма и обавештајних активности и има веома специфичну природу, која омогућава државама да прикривено покрећу нападе на противника. Полазна тачка при дефинисању доктрина, процедура и стандарда у области сајбер ратовања јесте утврђивање његове праве природе. У међународним оквирима не постоји консензус држава света око дефинисања и регулисања сајбер ратовања. Тај недостатак и брз развој природе сајбер ратовања могу изазвати несагледиве последице по светску безбедност. У овом раду дат је допринос настојању да се нова област сајбер ратовања сагледа у оквиру примене досадашње међународне праксе у области сајбер ратовања и примене принципа права оружаних сукоба.
Број 1-4/2012-2013
Потпуковник Драгиша Д. Зинаја, дипл. инж.
Концепт контроле кретања
Савремене војне операције имају експедицијски карактер и наглашено коришћење транспортних средстава за превожење и снабдевање снага, без обзира на фазу операције која се посматра. Због тога процес управљања кретањем има посебан значај, јер се ради стохастичности и сложености саобраћајног система морају кориговати одступања остварена од планираних елемената кретања. Подаци о овим одступањима обезбеђују се контролом кретања.

Контрола кретања се у оружаним снагама најчешће уређује посебном регулативом. Анализом садржаја ове регулативе настојано је да се идентификују решења која могу бити значајна за даљи развој и унапређење функционисања система саобраћајне подршке.

Број 1-4/2012-2013
Капетан Бориша Јовановић, поручник Ненад Томић, поручник Велибор Цекић
Заштита података у рачунарским мрежама
Током првих неколико деценија постојања рачунарске мреже су, углавном, користили истраживачи са универзитета за размену порука електронске поште и запослени у предузећима да би користили у то време скупе заједничке ресурсе кроз систем дељења, као, на пример, канцеларијске штампаче. У тим околностима мало ко је обраћао пажњу на безбедност. Али, данас, када милиони људи користе мреже за банкарске трансакције, за куповину или за попуњавање пореских пријава, безбедност на мрежи почиње да представља велики проблем. У овом раду обрађени су разни аспекти безбедности рачунарских мрежа и објашњени основни концепти и протоколи заштите рачунарских мрежа.
Број 1-4/2012-2013
Мр Милена Кнежевић
Финансирање расхода система одбране Републике Србије
У чланку је описано финансирање расхода система одбране. Указано је на специфичност финансирања система одбране која проистиче из његове сложености, динамичаности и отворености, али и строго устројене хијерархијске структуре.

Описани су извори финансирања, као и проблеми у вези са финансирањем потреба система одбране. Анализирано је учешће свих категорија извора финансирања у финансијском плану одбране. Посебна пажња посвећена је исказивању сопствених прихода система одбране. Дат је приказ извршења финансијског плана система одбране са свим фазама и проблема.

Приказане су категорије трошкова система одбране са припадајућим троцифреним контима из Контног плана, на основу којих су анализирана учешћа појединих категорија у укупним расходима одбране за период од 2001. до 2009. године.

Број 1-4/2012-2013
Капетан Далибор Шаре, капетан Дејан Муратовић, капетан Драган Младеновић
Финансијски аспекти формирања „Војне агенције за обезбеђење стамбених кредита”
Узимајући у обзир чињеницу да већина професионалних војних лица нема могућности да своје стамбено питање решава без задуживања код банака, било би врло значајно формирати Војну агенцију за осигурање стамбених кредита (у даљем тексту ВАОСК), хипотекарних кредита и хипотекарних тржишта. Ради унапређења хипотекарног кредитирања професионалних војних лица нагласићемо бенефите и финансијске аспекте стварања ВАОСК као финансијске институције која би створила предуслове за повољније кредитирање припадника МО и ВС. Такође, биће речи о начину обезбеђења основног капитала којим би се покренула целокупна активност ВАОСК-а.
Број 1-4/2012-2013
Стефан Старецу
Кула и грб
Симбол грба у православним земљама најпре се јавио у Србији. Од времена када је српска елита била настањена у областима Влашке и Молдавија, симбол грба све чешће се јављао. Руски грбови настали су под српским утицајем, из поштовања према чувеним српским биткама, као што су Косовска битка на Видовдан, као и из поштовања према култу Светог цара Лазара.

Грбови су у православљу били симбол побожности, а означавали су и друштвени престиж – као носиоци нечијег имена и служили су у сврху молитве.

С друге стране, мистериозни карактер грбова настао је због утицаја православне догме, и то је разлог што су грбови у Србији, Влашкој и Молдавији уникатни симболи.

Број 1-4/2012-2013
Потпуковник Саша Тирнанић, дипл. инж., капетан Ђорђе Јанкулоски, дипл. инж.
Методологија испитивања падобрана
Процес испитивања падобрана (или његових компоненти) проводи се према одређеној методологији која је дефинисана стандардима. Сврха испитивања је доношење оцене о испитиваном средству, на основу компарације установљених карактеристика падобрана и карактеристика прописаних релевантним захтевима, прописима или стандардима. За мерење одређених карактеристика падобрана користи се специфична мерна опрема која се користи и при испитивању других врста средстава, али и мерна опрема која је прилагођена само за ту намену. Испитивање појединих перформанси захтева специфичне атмосферске услове.
Број 1-4/2012-2013
Мајор Слободан Матић, дипл. маш. инж.
Провера квалитета система за управљање ватром праћењем покретних циљева
У раду је приказана методологија испитивања система за управљање ватром (у даљем тексту: СУВ) у домену провере квалитета праћења покретних циљева. У првом делу приказани су поступци аквизиције, статистичке обраде грешке праћења и оцењивања квалитета праћења покретних циљева, а у другом делу дат је закључак у погледу перспективности примене описане методологије испитивања СУВ-а.
Број 1-4/2012-2013
Потпуковник Горан Радосављевић
Пројекат опремања ОС Индије вишенаменским борбеним авионом – ток тендера и карактеристике авиона кандидата –
У Индији је завршен тендерски процес одабира будућег вишенаменског борбеног авиона. Упркос обимној поруџбини, овај процес не би био толико значајан да се од других сличних тендера не издваја као репрезентативан, јер су се јавили произвођачи скоро свих вишенаменских борбених авиона. Сам тендерски процес, начин испитивања авиона кандидата и економско-политички фактори који су узети у обзир представља репрезентативан пример и за друге државе. Ток и резултати индијског тендера имаће значајан утицај и на остале оружане снаге које су у сличном процесу опремања, с обзиром на то да је Индија увек важила за неутралног и објективног купца високих критеријума, што је оријентир за друге купце, али и својеврсна препорука изабраног средства.
Број 1-4/2012-2013
Новости

Број 1-4/2012-2013
Summaries